ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 7 สามารถสมัครได้จาก 2 ช่องทาง เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
3.1 ระบบรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.iprd.coj.go.th หรือ https://www.facebook.com/TonklaTulakan แล้วกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งไปที่
กลุ่มงานโฆษกและเผยแพร่ข่าว
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สานักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กทม. 10900 (วงเล็บมุมซอง “สมัครค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 7”) 3.2 ระบบรับสมัครออนไลน์ทาง http://tk.coj.go.th (ตั้งแต่ 16 มกราคม – 15 มีนาคม 2560) ทั้งนี้ การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จะพิจารณาจากวันประทับตราที่ที่ทาการไปรษณีย์หรือตัวแทนประทับ และผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันถัดจากวันปิดรับสมัคร (16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป) ทาง www.iprd.coj.go.th หรือ https://www.facebook.com/TonklaTulakan ติดตามรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง – เพจเฟซบุ๊ค “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” www.facebook.com/TonklaTulakan
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2513 5627 ในวันและเวลาราชการ

ต้นกล้าตุลาการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.iprd.coj.go.th/view-28117.html#prettyPhoto