น้องนาย – น.ส.อรพิชา เทียมผล นักเรียนทุนรุ่นที่ 16/2557 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตรุ่นที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำปี 2016  และยังได้รับคัดเลือกเป็น “ประธานยุวฑูต ปปช ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)”  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ปปช.  ส่งเสริมค่านิยมที่ดี  ต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่นและสร้างเครือข่ายให้กับเยาวชนต่อไป