หลักสูตรนานาชาติการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม
International Program in Hotel & Tourism Management Siam University

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค หรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัคร
1.ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ฉบับจริง และ สำเนา
2.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.
4.ค่าสมัคร 300 บาท

สนใจสมัครติดต่อ
ติดได้วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
@ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 6 ห้อง 19-605 มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
Email : ihtm2@siam.edu
Tel : 02-457-0068
Website : 
https://ices2013.wixsite.com/interhotelsiamu