ประกวดภาพถ่าย

 

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“KU Happy & Places Photo Contest” ในโครงการ KU Happy life and Place of Memory Photo Contest
ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก

หัวข้อการประกวด
Happy : ความสุข ความสดใส ความสง่างามของนิสิตในทุกวิทยาเขต
Place : ทัศนียภาพที่สวยงามและมีความหมายในทุกวิทยาเขต

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต บุคลากร อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ อายุ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
มกราคม 2562 – ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผ่านสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว จอ LED เว็บไซต์
และโซเซียลมิเดีย (facebook: เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์)

การคัดเลือกและประกาศผล
คัดเลือกผลงานรอบแรกเดือนพฤษภาคม 2562
ทาง facebook : เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์
ตัดสินและประกาศผลเดือนมิถุนายน 2562
ทาง facebook : เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์ และเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ มก. iad.intaff.ku.ac.th

ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
อัพโหลดไฟล์ดิจิตอลนามสกุล Jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 5 Mb/ภาพ
โดยสมัครและส่งภาพถ่าย พร้อมกรอกรายละเอียดของภาพทางระบบออนไลน์ goo.gl/CGKpYQ หรือ QR CODE
ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิคการถ่ายภาพ

กรรมการการตัดสิน
อ.สงคราม โพธิ์วิไล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย/ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งมติของกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกคำตัดสินของกองประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด ทั้ง 2 หัวข้อ (Happy & Place)
รางวัลที่ 1 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
รางวัลที่ 2 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
รางวัลที่ 3 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
รางวัลชมเชย หัวข้อละ 10 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม
งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0 2942 8858
https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=15739
email: kuphotocontest@gmail.com