act_1520422091

ค่ายปั้นคนเป็นครู กลับมาปีนี้อีกครั้งเป็นครั้งที่ 5 แล้ว!!!!!!

รับสมัครน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน “ครู”

ในค่ายมีทั้งโดยจะมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้น้องๆ ได้รู้ว่าการที่จะไปเป็นครู จะเป็นอย่างไร ต้องทำเช่นไรบ้าง มีการแนะนำสาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ที่ ม.นเรศวร มีการสอนวิชา “ความถนัดทางวิชาชีพครู” ในค่ายน้องๆ จะได้พบกับการใช้ชีวิต สไตล์นิสิตครู ม.นเรศวร ที่น้องๆ จะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศนี้จากที่อื่น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในค่ายเพื่อสร้างความสนุกสนานควบคู่ไปด้วยกัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
– เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ในปีการศึกษา 2561 หรือ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
– สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
– ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
– ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
– มีบัตรประจำตัวประชาชนและสามารถนาติดตัวมาได้ในระยะเวลาที่เข้าค่าย

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
• ไฟล์ใบสมัครและรายละเอียดทั้งหมด (แบบ .pdf) – https://goo.gl/W8Lq73

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ : ค่ายปั้นคนเป็นครู https://www.facebook.com/pankonpenkru/