วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

และงาน PPC Open House 2019

สำหรับผู้สนใจเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาโท 3 สาขา ได้แก่

1.เทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน (M.S. in Petroleum & Energy Technology)

2. เทคโนโลยีปิโตรเคมี (M.S. in Petrochemical Technology)

3.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (M.S. in Polymer Science)

ระดับปริญญาเอก 2 สาขา ได้แก่

1. เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Ph.D. in Petrochemical Technology)

2.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Ph.D. in Polymer Science)

กำหนดการ PPC Open House 2019

  • วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 .
  • วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 .

โปรโมชัน: เข้าร่วมงาน  PPC Open House ได้รับสิทธิ์สมัครเรียนฟรี!

รายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่http://www.ppc.chula.ac.th/admission

กำหนดการรับนิสิตใหม่ 2562

  • กรอกใบสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครบัดนี้ – 31 ธันวาคม 2561
  • สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา เดือนตุลาคม 2561 (สำหรับผู้ส่งเอกสารสมัครเรียน ภายในเดือนกันยายน 2561) 
  • สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา เดือนมกราคมมีนาคม 2562 (สำหรับผู้ส่งเอกสารสมัครเรียน หลังเดือนกันยายน 2561) 
  • ลงทะเบียนเรียน เดือนเมษายน 2562
  • Intensive Course และเริ่มภาคการศึกษาแรก เดือนมิถุนายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ppc.chula.ac.th/admission

Facebook page: http://www.facebook.com/ppcacademic

โทร 02-218-4116

อีเมลล์ ppcacademic@chula.ac.th