คำถาม : กลัวฝึกงานกับคนเก่ง
ตอบ    : ตอนเป็น ‘ทารก’
….เราเกิดมาแล้วพูดได้เลยรึ ?
….เราเกิดมาแล้วเดินได้เลยรึ ?
….เราเกิดมาแล้วคิดเองได้เลยรึ ?
ถ้าตอบ 3 คำถามนี้ว่า ‘ใช่’ ก็ไม่ต้องอ่านที่เหลือต่อไปแล้ว….ถ้าตอบว่า ‘ไม่’ ก็อ่านต่อนะ
….เราพูดได้เพราะมีผู้ใหญ่ที่พูดได้
ให้เราเลียนเสียง เลียนแบบ
….เราเดินได้เพราะเราเคยล้มมา
แล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่เราไม่
ยอมแพ้ลุกยืนใหม่และหัดก้าวไป
ข้างหน้าต่อไป
….เราคิดเองได้เพราะได้อ่านได้ฟัง
ได้รู้ได้เข้าใจความคิดของคนอื่
จนพร้อมที่จะหัดคิดเองบ้าง
ไปฝึกงาน…ควรรู้ตัวเองว่า เราคือ ‘ ทารก’ ของกิจการนั้นๆ เรื่องใดไม่รู้ก็ยอมรับว่าไม่รู้ เรื่องใดไม่เคยทำก็ยอมรับว่าไม่เคยทำ ใช้กิริยามารยาทสุภาพอ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ ‘ผู้ใหญ่’เขาจะเอ็นดูและเต็มใจสอนให้เราได้ หัดพูด หัดเดิน หัดคิด …. เมื่อล้ม ก็ไม่ยอมแพ้..ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ และเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก็ลองคิดเองบ้าง

สะไหล
พฤษภาคม 2561