act_1513852150
คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน

กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อายุ 14 – 17 ปี 

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

สิ่งสำคัญ:  มีความสามารถในด้านดนตรี กีฬา หรือ กิจกรรมที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ หรือ มีทักษะในด้านการแสดงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  และ มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่ดีในการไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

จำนวนทุน

ทุนลำดับที่ 1    เงินสมทบโครงการมูลค่า 150,000 บาท (จำนวน ทุน)

ทุนลำดับที่ 2    เงินสมทบโครงการมูลค่า 100,000 บาท (จำนวน ทุน)

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครได้ที่  www.interchange-th.com  หรือ ขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 083-0210979,
02-120-9608

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  กำหนดสอบชิงทุนวันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2561