โครงการ The Road to Become a Doctor :เส้นทางสู่อาชีพในฝัน (อาชีพแพทย์)

รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 13 ขึ้นไป และผู้ปกครองที่มีความสนใจ ต้องการเตรียมตัวสอบ...

Read More