ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 8 ตอน Train to (be) Teacher รถไฟสายฝัน สร้างสรรค์เส้นทางครู

“Train” [noun] รถไฟ [IV] อบรม, เตรียมตัว, ฝึกฝน เพราะเส้นทางฝันสายนี้ ไม่ได้มาง่ายๆ...

Read More