การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
โควตาพิเศษสำนักวิชา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(1) รับทุกแผนการเรียน (ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า)
(2) มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
(3) มีเกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
(4) มีเกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
(5) เขียนเรียงความในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬาสําคัญอย่างไร” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
(6) มี Portfolio (เอกสารแนะนําตนเอง จํานวน 5 หน้า)

สนใจสมัครได้ที่ :

https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/5210.html