act_1548132680

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (รอบ Quota)

รหัสวิชาเลือก สาขาศิลปะภาพยนตร์
– 9303 แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
– 9304 แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Applied Performing Art)
*รหัสวิชาเลือก สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
– 9305 การออกแบบดิจิทัล (Digital Design)
– 9306 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

สามารถสมัครได้เลยตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. -23 มี.ค. 62
ตามลิ้งนี้ admission.ssru.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918
ลิ้งค์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร https://docs.google.com/forms/d/1XRz1QhDfD727OnVE3IkjCs4KC4QmW3UmswlL2Xe42_I/edit

คุณสมบัติรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม รอบที่ 2 (รอบ Quota)

1.ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ในระดับมัธยมตอนปลายสายสามัญเท่านั้น (ไม่รับเทียบเท่า กศน.หรือ ปวช.)
2.ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความสามารถที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรือมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
เช่น ด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  การออกแบบดิจิทัล และ การตลาดดิจิทัล
3.ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง