รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี  
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (รอบที่ 1.1) ประจำปีการศึกษา 2562   
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. จำนวนที่เปิดรับ 
    จำนวนรับ 30 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้ที่จะสมัครด้วยระบบรับตรงอิสระ จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ
.
พิจารณาตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1)  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นโดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา โดยไม่มีการพิจารณา GPAX
2.2)  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง โดยคาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2562 โดยไม่มีการพิจารณา GPAX
2.3)  กำลังศึกษา หรือผ่านการศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ได้แก่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา หรือ จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ โดยไม่มีการพิจารณา GPAX
2.4) จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยในโปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคำนวณ)
 .
3. กำหนดการรับสมัคร
-สมัครสอบ
ตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤศจิกายน 2561
-ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
วันที่ 16 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
(ไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติข้อ 2 และการสัมภาษณ์ คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารการสมัครศึกษาต่อ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13  พฤศจิกายน 2561
-สอบสัมภาษณ์
วันที่ 17  พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_480_2018_10_19-10-40-18_17da9.pdf
สมัครได้ที่  http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php