5kxy9

Legend of 3D Camp
   มนุษย์ล้วนอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยมิติที่หลากหลาย ความพยายามในการรับรู้ความหมาย ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ
ต่อกายภาพของสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้น ประกอบกับกระแสความเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบัน สร้างวัฒนธรรมทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบของสื่อและนวัตกรรมทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้นักออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสาร จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ ที่หลากหลายอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนตามแต่ละยุคสมัย รูปแบบของสื่อจึงต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของ สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม การผลิตชิ้นงาน
ความสามารถในการแปลความหมายของผู้คน เป็นต้น

ค่าย 3D Camp ที่จะพาน้องๆย้อนกลับไปสู่อาณาจักรโบราณกับตำนาน Legend of 3D
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561
(ไม่ค้างคืน *มีที่พักให้”ฟรี”หากไม่สะดวก*)

ณ ตึกบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย นักศึกษาภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวนที่รับ 60 คน
ระดับการศึกษา ม.ปลาย / ปวช. และเทียบเท่า
ปิดรับสมัคร ” วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 “
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ” วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ”
ยื่นยันสิทธิ์และชำระเงินภายใน ” วันที่ 16-19 ธันวาคม 2561 “
(หากไม่ชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

วิธีการสมัคร *โปรดอ่านรายละเอียด*
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบข้อมูล ก่อนส่งใบสมัคร
ค่าสมัครค่ายเป็นเงิน 450 บาท
**จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์** (หากโอนเงินแล้ว ทางค่ายขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ )

“เงินทั้งหมดรวมค่าอาหาร อุปกรณ์ และเสื้อค่ายแล้วไม่มีการเก็บเพิ่มไม่ว่ากรณีใด”

กรอกใบสมัคร>> https://goo.gl/forms/iehYAzxN9h6lYq2l2
Facebook>> https://web.facebook.com/3designcamp/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พี่แพท : 087 495 8684
พี่ไม้กอล์ฟ : 087 995 4057
พี่โยโย่ : 080 565 6261

ค่ายนี้จะสอนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความงามและสุนทรียะทางการออกแบบที่มีความรู้ และความสามารถ
จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นนักออกแบบผู้สร้างสรรค์งานออกแบบอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์
และมุ่งสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

น้องๆ จะได้รับคำตอบว่า ภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ เรียนอะไรบ้าง ? จบแล้วทำงานอะไร ?
พร้อมความสนุกจากพี่ๆ นักศึกษาภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตลอดการมาค่าย มากันเยอะๆนะ อยากเจอ 🙂