มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญศิลปินร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150×200 ซม.
  และติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน 40 กิโลกรัม
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตรกรรม
  ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดส่งผลงานระหว่างวันเสาร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0-2230-2560 หรือ (66) 0-2230-2562
คัดเลือกและตัดสินผลงานในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com และเว็บไซต์หอศิลป์ฯ www.queengallery.org โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการประมาณเดือนสิงหาคม 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ
ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ


รางวัล

 1. ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
  รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
  รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

  2. ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
  รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
  รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

  3. ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
  รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
  รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

  หมายเหตุ:

 • คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
 • งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
 • ขอรับผลงานคืนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 โดยติดต่อขอรับผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการคืนได้ตั้งแต่วันที่22 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2560 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ (66) 0-2230-2560 หรือ (66) 0-2230-2562 หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่า
  เจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืน และยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร สำหรับผลงานที่ได้ร่วมแสดง ทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อจบนิทรรศการจิตรกรรมสัญจร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/CorporateSocialResponsibility/Society/BualuangPainting/Pages/Paintingcompetition.a