นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“เนื่องด้วยทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมจะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ ระหว่างมูลนิธิดำรงชัยธรรมกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของท่านตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่นี่

ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยเข้าไปที่ “ข้อมูลของฉัน”

ท่านยินยอมให้มูลนิธิดำรงชัยธรรมเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่  

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำการสมัครขอรับทุนการศึกษา ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง ในการให้ความยินยอมแก่ทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมแล้วหรือไม่

ยินยอม ไม่ยินยอม

บันทึก